Κόκκινος, Γ. & Νάκου, Ει. (επιμ.) 2006. Προσεγγίζοντας την Ιστορική Εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Κόκκινος, Γ. & Νάκου, Ει. (Επιμ.) (2006). Προσεγγίζοντας την Ιστορική Εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα. Αθήνα: Μεταίχμιο.
(ISBN 960-375-860-4)

Παράλληλα με τις γενικότερες σημαντικές εξελίξεις στην Ιστορία και στη Διδακτική της Ιστορίας, στις αρχές του 21ου αι. η ιστορική εκπαίδευση επικεντρώνεται στις μαθησιακές διαδικασίες. Οι διαπιστώσεις αυτές αποτέλεσαν το κίνητρο για τον σχεδιασμό του τόμου, που αποτελείται από δύο μέρη. Το Α' Μέρος, «Ιστορική εκπαίδευση: Διεθνείς προσεγγίσεις», παρουσιάζει θεωρητικές αναζητήσεις, επιστημολογικές και διδακτικές συγκλίσεις αλλά και εθνικές αποκλίσεις, όπως αυτές εμφανίζονται σε χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Το Β' μέρος, «Ιστορική εκπαίδευση: Προσεγγίσεις στην Ελλάδα», θίγει ζητήματα των αναγκαίων θεσμικών και διδακτικών αλλαγών αλλά και των  αγκυλώσεων που εμποδίζουν καινοτομίες στον χώρο της σχολικής ιστορικής εκπαίδευσης.