Έρευνατου Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο καλύπτει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα γνωστικά αντικείμενα της Μουσειολογίας, της Μουσειακής Εκπαίδευσης, της Ιστορικής Εκπαίδευσης, της Θεωρίας του Υλικού Πολιτισμού και της Ιστορίας της Τέχνης.
Αποβλέπει στη διερεύνηση, ανάλυση, συστηματοποίηση και κοινοποίηση εμπειρικών δεδομένων και στη συγκρότηση αντίστοιχου θεωρητικού λόγου, έτσι ώστε να συμβάλλει στη διαμόρφωση μίας επιστημονικά τεκμηριωμένης μουσειακής εκπαίδευσης, τόσο σε σχέση με τα μουσεία όσο και ευρύτερα με τον πολιτισμό.

Βασικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η προώθηση, εκπόνηση, υποστήριξη, δημοσίευση και εκπαιδευτική αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, η συνεργασία με συναφή ελληνικά και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και κέντρα ερευνών, αλλά και με κοινότητες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, η δημοσίευση σχετικών μονογραφιών, συλλογικών τόμων και άρθρων, καθώς και η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου εκπονούνται ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, μεταδιδακτορικές διατριβές, διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και προπτυχιακές ερευνητικές εργασίες.